Loading ...

liên kết gen (di truyền liên kết hoàn toàn)Liên kết gen là là hiện tượng các gen sẽ luôn di truyền cùng vởi nhau trên NST trong quá trình phát sinh giao tử

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Comments

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *