10 thoughts on “7554 Full Intro

  1. Chúng ta nên cảm phục nhân dân ta và Hồ Chí Minh kính yêu với quân đội ta đã tạo ra Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *