Tường giải Tarot – lá bài Temperance (14) – sự tiết chế, thỏa hiệp

Lá bài Temperance có ý nghĩa bạn nên phải chậm lại, đánh giá lại vùng vị trí của mình & bấm trạng thái mở đi với sự thỏa hiệp. Vết thương cũ lành lại dựa vào. 1 cỗ bài Tarot bao gồm bộ phận Ẩn Phụ … Read More