2 thoughts on “Bài 5. Một số hàm thời gian cơ bản. Hàm DATEDIF hữu ích trong Microsoft Excel 2016

  1. ở đoạn 2:31, tại s a gõ 20/6/2016 mà nó nhảy sang được 20/6/2016 v nhỉ, e gõ 20/6/2016 nó k có số 0 và k thực hiện cái hàm đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *