5 thoughts on “Bài giảng điện tử cờ Vua – Nhập thành

  1. Chỉ cần đường nhập thành của vua an toàn là nhập đc thành r thầy
    Vd nếu xe đen đứng ở ô b2 thì vẫn nhập thành cánh hậu được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *