4 thoughts on “CÁCH CHÀO HỎI BỆNH VÀ KHÁM BẰNG TIẾNG ANH – NÓI VỚI NGƯỜI BỆNH – English in medicine 1

  1. ban con link nao hoc ve cach kham benh chuyen nganh nội tổng quát send minh voi. cảm on bạn nhiều! mail: hoainhan411@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *