39 thoughts on “Cách có biểu tượng anh hùng ẩn trong Liên Minh Huyền Thoại

  1. trên laptop sao vô trang enable_swagger: true đc
    file:///G:/Garena/Games/32787/LeagueClient/system.yaml
    khong tim thay edit

  2. làm theo nhưng sau khi mở cái rift kia lên thì nó k load và nó bắt reset cái client của lol sau khi reset thì game tự đóng luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *