7 thoughts on “Cách lặp lại tiêu đề bảng trên các trang in trong Excel 2010, 2013, 2016

  1. có 3 trang mà chỉ muốn trag 1 với trang 3 hiện tiêu đề mà trang 2 lại không hiện tiêu đề khi in không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *