15 thoughts on “Câu cá dìa nhiều giật sái cả tay…

  1. Kẹp cơm kiểu gì e nắm nó dính lắm . Có cần gắn lò xo vào để cơm k bị dơi k a ? A chỉ e cách nắm cơm với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *