Chất lượng nước của Nhà máy nước sông Đà đã đạt quy chuẩn về StyrenChủ Nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019
Chất lượng nước của Nhà máy nước sông Đà đã đạt quy chuẩn về Styren | Alive World
Sau khi lấy mẫu nước tại nhiều vị trí khác nhau để xét nghiệm, kết quả cho thấy 100% mẫu nước đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT.
#Alive_World

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *