8 thoughts on “Chủ tịch lần đầu cưỡi ngựa và cái kết | Bé chơi đu quay

  1. Trẻ con chỉ thích vậy, con mình cũng thích cưỡi ngựa như này mà khi vui chơi thì cứ 10p/10k nếu để chơi chán thì bố mẹ không đủ tiền.
    Chào bạn mới 👍👍👍🔔🔔🔔

  2. 👋👋 Hey Hey !! 😃😃 Awesome rides around and around. Thanks for sharing. Stay connected, we do through comments 👍👍#5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *