27 thoughts on “Cờ vua: Bắt tốt qua đường – Chess ThanhCong

  1. Giả sử tốt ở vị trí bắt tốt qua đường mà người chơi không ăn ngay mà đánh nước khác thì vẫn còn cơ hội ăn tốt qua đường ?

  2. Áp dụng đánh mạng là chính
    Những thanh niên không biết khi chơi trên bàn cờ thực sẽ gân cổ lên cãi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *