One thought on “Công nhân/ép đế cao su/quá trình tạo ra 1 đôi đế giày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *