4 thoughts on “Công thức đỏ tím nhuộm như phủ bóng_Beonano

  1. A oi mình dùng 0.00 nâng tông trước rồi mới nhuộm à a
    Mà 7/45 + 6/66 + oxy12 + hấp dầu
    K cần dùng màu mix à a oi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *