24 thoughts on “Đánh Giá iPad Pro 2018 Sau 3 Tháng!

  1. IPad với IpadOS có thể thay thế được Laptop chính đối với công việc nhẹ nhàng, nhưng người dùng sẽ phải thay đổi thói quen rất nhiều. Tốt nhất nên coi nó là iPad và Laptop thứ 2! 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *