7 thoughts on “Đổi màu liên kết (Hyperlink) trong Powerpoint 2007

  1. Đúng là có nhiều phiên bản Office khác nhau, nhưng về cơ bản thì nó cũng có những nhóm lệnh đó, bạn xem kỹ lại đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *