2 thoughts on “Game Cuộc chiến xuyên thế kỷ 3 – Game 24h tập 2

  1. Tui mở khóa được tới con Rocket Launcher rồi và những con đã từng mở khóa tui đều mở luôn kĩ năng hết chỉ cần mở thêm Bomber Jet là thời kì đó sẽ xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *