7 thoughts on “GEN – MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN – Phần 1

  1. Thầy dậy dễ hiểu wa mong thầy ra nhiều bài giảng trực tuyến hơn nữa cảm ơn thầy 😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *