3 thoughts on “Giáo Trình Photoshop CC tiếng Việt EP4

  1. thầy ơi , thầy chỉ em cách cài đặt chỗ này được không .? chỗ layer đó , dưới chữ layed là normal nhưng tất cả các nút lệnh bên dưới layed em bấm không ăn gì hết . Chữ normal thậm chí còn bị mờ thể hiện cái nút không tồn tại được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *