32 thoughts on “GTA V Online – Phần 1: Vừa vào game đã được anh em VN bảo kê ghê vãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *