One thought on “Hai April | Hàm Bỏ Dấu Chấm Trong Dãy Số

  1. vào format, đến phần number -> custom modify , chỉnh sang dạng 1234 là đc, của ông bạn vừa loằng ngoằng vừa lâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *