40 thoughts on “Hài Công Lý – Quang Thắng – Vân Dung: "Chuyện Hoa Hồng"

  1. kết nhất câu chửi của Quang Thắng : " biết thế này về đây từ năm ngoái của phải đớp được mấy cái nhà vệ sinh không "
    thâm thúy quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *