37 thoughts on “huớng dẫn câu lệnh buổi sáng buổi tối mưa và tạnh mưa

  1. Mình thì không có ý xúc phạm bạn đâu nhưng mình cũng thấy bạn đánh máy hơi bị chậm thì phải có lẽ bạn phải tập nhiều hơn nữa hoặc có thể bạn edit chữ hay nói thì chúng mình vẫn nghe được mà ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *