20 thoughts on “Karaoke – Di cay – Dan ca Thanh Hoa

  1. len chua be cac thay tu len chua be cac thay tu an com bang lon di cay sang tran 34 co co hen cung dam co ban cung dam tat den ta se cho

  2. Lên chùa bẻ đầu thằng sư. Lên chùa bẻ đậu thằng sư. Mang ra ngoài đồng Cắt dái thiến cu. 😂😂😂

  3. Lên chùa bẻ một cành sen
    Lên chùa bẻ một cành sen
    Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
    Ba bốn cô có hẹn cùng trai có bạn cùng trai , thắp đèn ta sẽ chơi trai ngoài thềm , chơi trai ngoài thềm, ý rằng cầu cho , cầu cho mau nứng , êm êm lại ngoài êm :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *