19 thoughts on “Làm bánh sandwich dâu kem – Trò chơi dành cho trẻ em

  1. Chi oi em da dang ky kenh của Chi roi, thi nao Chi có thoi gian thì Chi lam video ke ten của những nguoi dang ky kenh của Chi nhe 😀💝🎶🎵🏡

  2. Chi bi do kheo tay mà con gioi nữa, Chi bi do kheo tay den giay chac tet nam nay Chi lam banh cho nha Chi an, em khong biet Chi thich con vat gi em goi Chi những con vat nay 🚆🐰🐇🐻🐰🐰🐇😀😋😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *