29 thoughts on “Lần đầu tiên bẫy đấu được chim có tí mơ bông lưng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *