22 thoughts on “Natalie and Nikki Ride Camel at Farmer Market.

  1. Chưa được cởi lạt đà lần nào hết, nhìn thích quá bạn ơi, đã kết nối với bạn, 🎁👍👍👍🔔🔔🔔🤝🤝🤝

  2. Wow,Vui quá vậy đi chợ trời còn có lạc đà cởi luôn ! Nikki thích nha ! 👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *