Ngày 4 tháng 5 năm 2019. Lời Sống Hàng Ngày với đề tài: Không Chỉ Chờ Đợi.Zalo: 0986868322

——
Ngày 4 tháng 5 năm 2019. Lời Sống Hàng Ngày với đề tài: Không Chỉ Chờ Đợi.
Kinh Thánh nền tảng:
Lu-ca 1:4-11
4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành
Giê-ru-sa-lem,nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.
5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày,các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. 6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng:Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
9 Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.
10 Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, 11 và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.
12 Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là Ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem; núi ấy cách thành Giê-ru-sa-lem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát.
13 Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi
Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma,Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở.
14 Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.
————————-
* Chúng ta có điều gì đang chờ đợi Chúa?
– Có rất nhiều.
Lời hứa nào? câu Kinh Thánh nào mà chúng ta đang bám vào làm nền tảng cho điều chúng ta đang xin và trông đợi?
– Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? (Thi 121:1)
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất. (Thi 121:2)
mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. (Gia 1:17)

* Có lúc nào yếu lòng chúng ta lo lắng muốn dừng bước không?
– Có!
– Chúng ta thường nghĩ gì khi Chúa chưa đáp lời?
+ Lời cầu nguyện có được Chúa nhậm lời hay không?
+ Điều mình xin có đẹp ý Chúa hay không?
+ Có điều gì cản trở sự đáp lời của Chúa không?
+ Chúa thử đức tin của chúng ta!
+ Đâu mới là ý muốn Chúa?
– Câu Kinh Thánh nào khích lệ chúng ta trong lúc ngã lòng muốn chùng bước?
+ Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. (Es 58:11)
+ 1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!

2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.
3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,
4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho
ngươi.
+ 8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. 9 Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.
* Bài học:
– Chúa dặn các sứ đồ chờ đợi đến khi nhận lấy Đức Thánh Linh.
+ Ông bà anh chị em đã nhận lấy Đức Thánh Linh chưa?
– Rồi! Giải thích.
– Chưa! Vì sao?
Câu 8 : Chúng ta đã làm chứng nhân cho Chúa chưa? Nếu chưa là vì sao? Không biết cách? Không có cơ hội?
Câu 12-13 : Họ vâng lời
+ Chúng ta có vâng lời Chúa chờ đợi Chúa cách hoàn toàn hay không?
Câu 14 Họ hiệp ý cầu nguyện
– Chúng ta làm gì trong lúc chờ đợi?
– Chúng ta có tự ý hành động một điều gì đó không?
Câu 10,11 : Chúng ta có trông đợi Chúa trở lại hay không? có tin Chúa sẽ trở lại hay không?
C7: Chúng ta có cố tìm biết ngày Chúa trở lại không?
Hãy vững lòng tin cậy Chúa!
——

www.phuocloigroup.com

#LoiNguyenVan

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

5 thoughts on “Ngày 4 tháng 5 năm 2019. Lời Sống Hàng Ngày với đề tài: Không Chỉ Chờ Đợi.

  1. "7
    Tôi có cầu chúa hai đều: xin chớ từ chối trước khi khi tôi thác;8 xin dang xa khỏi tôi sự lừa gạt và lời dối trá; chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; hãy nuôi tôi khi đủ vật thực cần dùng."

  2. Con kính lạy Chúa là ĐCT ĐẤNG ngự trên ngôi rất cao. Ngài nhìn biết về Cc tất cả. Con cảm ơn Chúa. Mà Cc thì như thế nào? Có hết lòg hết lih hồn có vâg lời Chúa cách hoàn toàn hay ko? Xin choCc KHÔNG CHỈ CHỜ ĐỢI mà Cc phải chuẩn bị tấm lòg,tâm trí luôn cả thân thể,Cc cứ trung tín tận hưởg mối thôg công thờ phượg và cầu nguyện với Chúa.Chúa nói TA RẤT GẦN.với nhữg người vươg tới Ngài bằg Đức tin.Cc luôn mog ngày Chúa trở lại.Nhưg chíh Chúa Ngài cũg luôn chờ đợi Cc lớn lên phát triển .Chúa sẽ làm nếu Cc kiên nhẩn làm.Chúa sẽ đến nếu Cc kiên nhẩn chờ đợi.Con cảm ơn Chúa của con. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *