23 thoughts on “NHỮNG KHÁCH MỜI NAM THẦN THAM GIA RUNNING MAN

  1. Lee Hyun Woo trong tập 147 lúc giứi thiệu về anh ấy bộ phim anh ấy đóng tên gì vậy

  2. 7:06 haha
    Hoàng đế của vương quốc “Búa Cao Su” mà khổ nỗi cái chữ nó nhẩy nhanh quá! Ta đọc thành Hoàng đế của vương quốc “Bao Cao Su” thật là tội lỗi! Haha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *