4 thoughts on “Những tạp chí, trang tin đăng ph.biểu của đ.tượng ph.động

  1. Nhưng "nhà nước" không quan tâm,thì bạn có nói cho lắm cũng chỉ mệt miệng mỏi mồm mà thôi . Người dân tôi bây giờ cũng chán quan tâm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *