4 thoughts on “[ Review ] ไทยเวียดเจ็ตแอร์ | เชียงใหม่ – กรุงเทพ | Economy • A321

  1. สอบถามค่ะเรื่องกระเป๋าค่ะ มีกระเป๋าถือ1ใบ และกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ แต่ไม่ได้โหลดกระเป๋านะคะ อยากทราบว่า พนักงาน ชั่งนนของกระเป๋าถือไหมค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *