23 thoughts on “REVIEW TỪ VỰNG TOEIC THÁNG 3 /2019

 1. Ai cần thêm 3000 TỪ VỰNG TOEIC, có thể học thêm TRang này, mình đang học: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

 2. Ai cần thêm 3000 TỪ VỰNG TOEIC, có thể học thêm TRang này, mình đang học: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

 3. Ai cần thêm 3000 TỪ VỰNG TOEIC, có thể học thêm TRang này, mình đang học: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

 4. Ai cần thêm 3000 TỪ VỰNG TOEIC, có thể học thêm TRang này, mình đang học: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

 5. Ai cần thêm 3000 TỪ VỰNG TOEIC, có thể học thêm TRang này, mình đang học: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

 6. Ai cần thêm 3000 TỪ VỰNG TOEIC, có thể học thêm TRang này, mình đang học: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

 7. Để làm tốt TOEIC Format mới, TỪ VỰNG là QUAN TRỌNG, Mình
  đang học thêm tại KÊNH này (3000 TỪ VỰNG để thi TOEIC bằng SƠ ĐỒ TƯ DUY –  Dễ học – Học nhanh – Dễ nhớ): https://www.youtube.com/watch?v=Ffr4aEzPJfA

 8. Video hỗ trợ ôn nhanh lại từ vựng trước khi thi và trước khi luyện đề Toeic

  https://www.youtube.com/watch?v=TJScSZ_zwmk

 9. be instrument in = … important … đóng vai trò quan trọng
  exception= ngoại trừ
  bussiness cost = phí chi cho doanh nghiệp
  enlarge = expand = mở rộng
  bountiful = nhìu

 10. Tổng hợp lại:
  BE INSTRUMENTAL IN: đóng vai trò quan trọng trong…
  EXCEPTION: ngoại trừ
  BUSINESS COST: Chi phí vận hành doanh nghiệp
  ENLARGE: mở rộng
  BOUNTIFUL: nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *