SỐNG PHẢI CÓ SỰ TÔN NGHIÊM và ĐẠO ĐỨC LY THAM, LY ÁC PHÁPĐạo đức tôn giáo luôn gắn với đạo đức xã hội và chịu ảnh hưởng của đạo đức xã hội. Tuy nhiên, đạo đức tôn giáo lại có tính đặc thù. Điều này biểu hiện ở chỗ:

Một là, tôn giáo phản ánh khát vọng về hạnh phúc của con người.

Trong lịch sử nhân loại đã từng tồn tại những quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Người vô thần quan niệm hạnh phúc khác người hữu thần; người lao động quan niệm hạnh phúc khác giai cấp bóc lột; kẻ đi xâm lược quan niệm hạnh phúc khác với người nô lệ; người già quan niệm hạnh phúc khác với người trẻ… Mỗi cá thể, mỗi cộng đồng người ở từng quốc gia, dân tộc cũng có quan niệm khác nhau về hạnh phúc.

Hạnh phúc là một trong những phạm trù cơ bản của đạo đức học, là mối quan tâm lớn, là mục đích của con người. Nó bắt nguồn và tồn tại trong cuộc sống hiện thực như những cảm nhận, phân tích, đánh giá có tác dụng mạnh mẽ đến ý nghĩa, hành vi, quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với xã hội(2), đồng thời hạnh phúc gắn liền với tự do. Đạo đức xã hội xã hội chủ nghĩa là phải kiến tạo được môi trường, trong đó mọi người sống hạnh phúc và tự do. Tự do của mỗi người không hạn chế hoặc thủ tiêu tự do của người khác; ngược lại, tự do của mỗi người tạo điều kiện phát triển tự do của mọi người, một xã hội thực sự mình vì mọi người và mọi người vì mình. Lịch sử quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những thập niên qua ngày càng cho thấy tính phức tạp, lâu dài của việc kiến tạo hạnh phúc ở cuộc sống trần thế.

Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ AUDIO PHẬT PHÁP.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://samurai-weapons.net/category/suc-khoe/

5 thoughts on “SỐNG PHẢI CÓ SỰ TÔN NGHIÊM và ĐẠO ĐỨC LY THAM, LY ÁC PHÁP

  1. Nam mô bổn sư thích ca mau ni Phật ,
    Nam mô a di đà Phật ,
    Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát
    🙏 ÷ = 🙏 = ÷ 🙏

  2. Nam Mo A Di Đa Phât, đời là cỏi tạm vô thường gặp nhau, cát bụi sẽ chở về cát bụi, Nam Mo Bon Sư Thich Ca Mâu Ni Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *