2 thoughts on “Thật ra thì tập gym cho dữ vô rồi cuối cùng cũng bị người ta đè, người ta bóp thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *