One thought on “Thay vì cưỡi ngựa sắt bay lên trời, người đàn ông này cưỡi trâu đi trên đường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *